Toppbild

Teamgeneratorn

En förstudie av ett verktyg för samarbete mellan mikroföretag som genomförs av Subtopias inkubator Klump & Lucida AB.

Teamgeneratorn

Teamgeneratorn är ett verktyg för samarbete mellan mikroföretag (0-4 anställda). Syftet är att åstadkomma effektiva samarbeten över branschgränser, så att ökad konkurrens- och innovationskraft uppnås för de inblandade. Genom att bilda välfungerande team där olika kunskaper, färdigheter och erfarenheter möts, kan teamets medlemmar hjälpa varandra att framgångsrikt hantera en stor bredd av utmaningar. Gamla problem kan få nya lösningar. Idéer som tidigare varit svåra eller omöjliga att förverkliga kan genomföras tillsammans.

Under våren 2021 kommer en behovsinventering att genomföras för en stor bredd av branscher i stockholmsregionen. Därefter kommer en pilotversion av den första Teamgeneratorn att sjösättas, med start i augusti och målgång i december. Upp till 20 företag kommer att indelas i team där behov matchas mot kompetens. Utbildning och coachning i ledarskap, grupputveckling och effektivt samarbete kommer att tillhandahållas, tillsammans med ytterligare stöd utifrån de behov som identifierats vid inventeringen.

Förstudien genomförs av Subtopias kulturinkubator Klump i samarbete med Lucida AB, med stöd av Tillväxtverket.