Att arbeta med samhällsnytta

Subtopia är en del av det kommunala bolaget Upplev Botkyrka AB som ägs av Botkyrka kommun1. I uppdragsavtalet från kommunen står det bl.a. att Upplev Botkyrka AB ska eftersträva en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling2. Verksamheten ska vara till nytta för kommunens invånare. Vad gör Subtopia för samhällsnyttigt? Finns det motsättningar mellan att bedriva kommersiell verksamhet och att arbeta för samhällsnytta?

Samhällsnytta i kommersiell verksamhet

Subtopia hyr ut lokaler för t.ex. reklaminspelningar, event, konserter och privatfester till både kommersiella och ideella verksamheter. Bland hyresgästerna finns allt från multinationella företag till privatpersoner i Botkyrka. Att verka som kommunalt aktiebolag är dock känsligt och konkurrenslagstiftningen måste följas, bl.a. finns skyldigheter kring att hålla marknadsmässiga priser.

– Vårt uppdrag har alltid varit att balansera mellan kommersiell nytta och samhällsnytta. Genom att lägga sin konferens, event eller inspelning på någon av våra enheter så bidrar man även för oss att exempelvis hjälpa flyktingar från Ukraina, skapa aktiviteter för besökare, ordna vad vi kallar hjärteevent och att skapa möjligheter för människor att producera eller uppleva konst och kultur, förklarar Krister Kalte, VD för Upplev Botkyrka AB.

Att det skulle finnas en motsättning mellan att verka på en kommersiell marknad och samtidigt vilja jobba för samhällsnytta är inget Kristina Hagos, chef för Subtopias arrangemangsavdelning som arbetar med lokaluthyrning, håller med om:

– Våra kommersiella kunder gör fantastiska saker inom sina respektive verksamheter och branscher. Samtidigt kan vi vara en plats för konst och kultur som inte är kommersiell och som har fullständig konstnärlig frihet. Det tycker jag snarare är en riktigt lyckad kombination än en motsättning.

Att fungera som möjliggörare

Så hur arbetar Subtopia med samhällsnytta då? Bland annat genom att möjliggöra för människor att skapa kultur. Subtopia vill fungera som en uppstartsramp för människor som vill verka inom kultur. Ibland dyker det t.ex. upp projekt som Subtopia väljer att samproducera. Konceptet kallas “hjärteevent” och innebär att Subtopia bidrar med personal, subventionerad lokalhyra och stöd att genomföra evenemanget.

– Syftet med hjärteevent är att möjliggöra välgörenhetsevenemang som stärker de värderingar som Subtopia står för när det kommer till att verka för mångfald och att kulturen ska ha en plats att födas och växa på. Syftet är inte att tjäna pengar utan vi sponsrar med lokal, personal och kompetens i utbyte mot mjuka värden och ett rättvisare samhälle, förklarar Kristina. Exempel på ett hjärteevent är Locker Room Talks välgörenhetsmatch. Locker Room Talk är en icke-vinstdrivande förening som jobbar för att göra killarnas omklädningsrum till en tryggare plats. Tillsammans med landslagsspelaren Jimmy Durmaz anordnades en välgörenhetsmatch på Subtopia, alla intäkter gick till Locker Room Talk.

Ett sätt för Subtopia att vara en uppskjutningsramp som möjliggör för människor att skapa kultur är genom att stötta kulturföretagare. På Subtopias kulturinkubator får alla som vill starta företag inom kreativa och sociala näringar3 företagshjälp. Tillgång till lokaler, föreläsningar och coachning erbjuds gratis till alla som är medlemmar i inkubatorn. Flera av de företag som vuxit fram i Subtopias inkubator är idag egna, etablerade verksamheter som på olika sätt arbetar för samhällsnytta. På så sätt ger Subtopias verksamhet ringar på vattnet; genom att stötta verksamheter skapas fler samhällsnyttiga aktörer och ännu mer samhällsnytta.

Samhällsnytta och entreprenörskap

Både talangnätverket The Good Talents och stadsodlarna Boodla är exempel på verksamheter som startat i Subtopias inkubator. Idag är de etablerade socialentreprenörer med egna verksamheter som på olika sätt arbetar med samhällsnytta. Men när Sandra Kinnaman Nordström och Gayatri Rathinavelu grundande The Good Talents år 2012 var det svårt att verka som socialentreprenör. Bidragsgivare ifrågasatte ofta att det skulle finnas affärsmässighet i projekten, förklarar Sandra.

– I folks ögon är man antingen kommersiell eller ideell. Om du är en kommersiell aktör ska du göra dåliga saker och tjäna pengar medan om du är en ideell aktör ska du göra goda saker och inte tjäna pengar. Det är svårt att befinna sig i gränslandet däremellan!

The Good Talents håller pitchtävling i Subtopias lokaler, pitchtävling är en del av programmet Botkyrka Talents där unga kan vinna upp till 10 000 kr. Foto: Matilda Söderström

Idag driver och utvecklar The Good Talents program i ledarskap och socialt entreprenörskap för ungdomar i områden med socioekonomiska utmaningar. Verksamhetschef Najat Abbas förklarar att arbetet med samhällsnytta sker på både individnivå och samhällsnivå.

– Fokus är att stärka ungdomarna. Vi måste ge dem självförtroende inför utmaningarna de kommer att möta i samhället. Men vi jobbar också mot makthavarna, de kan skapa möjligheter och jobba för mångfald och representation.

Agnes Fischer grundade Boodla år 2012 med idén att arbeta för ett hållbart stadsliv genom att skapa trädgårdar där människor kan mötas. Det var när Agnes själv odlade basilika på sin innergård som hon märkte att odlingen blev en naturlig mötesplats.

– Många i staden är ensamma och vi tror att odling är ett bra sätt att bryta den ensamheten. De flesta odlar med oss för att de älskar odling! Men vissa är med för att de mår bättre eller för att träna svenska.

Odlingen blir en möjlighet att utvidga sitt nätverk och få fler vänner och bekanta. Dessutom kan odlingen skapa trygghet i utemiljöer som känns otrygga. Boodla konsulterar också inom stadsbyggnad, har SFI-kurs med inriktning trädgårdsskötsel, erbjuder odlingslotter till botkyrkabor och samarbetar med bostadsbolagen i Alby där de kvartersoldlar tillsammans med boende.

Men vad finns det för samband mellan kultur och samhällsnytta? Om man vill skapa liv på en plats så behöver människor lockas av flera anledningar, förklarar Agnes och berättar om konstnärer som bjudits in till Boodlas trädgårdar.

– När konstnärer håller aktiviteter i våra trädgårdar skapas ytterligare möjligheter för människor att mötas. Det lockar andra människor t.ex. barnen till de vuxna som redan odlar med oss.

Sandra förklarar att samhällsförändring handlar om att vara kreativ. Det är genom att komma i kontakt med sin inneboende kreativitet som lösningar på samhällsutmaningar kan utvecklas. Det är också viktigt att vara i miljöer som är kreativa och oförutsägbara.

– När vi är i förutsägbara miljöer, som en skola, så tänker vi på samma sätt som vi brukar göra. Men när vi är i mer dynamiska miljöer, som på Subtopia, så sätter det igång nya sorters tankegångar som är viktigt i samhällsförändring. Dessutom skapar kultur gemenskap, säger Sandra och Najat fyller i:

– Det finns så många olika kulturer och när man accepterar varandras olikheter kan man också börja bygga en gemenskap runt varandras kulturer.

Varför ska Subtopia arbeta med samhällsnytta?

I 20 år har Subtopia möjliggjort för verksamheter och konstnärer att utvecklas i sitt kulturskapande. På Subtopias kulturinkubator har mer än 300 kreativa och sociala företag startat och utvecklat samhällsnyttiga affärsidéer. Arrangemangsavdelningen har anordnat ett tiotal hjärteevent och varje år hyrs lokaler ut till ungefär 70 lokalföreningar och privatpersoner i Botkyrka. Vad har Subtopia, Upplev Botkyrka, Boodla och The Good Talents för tankar om Subtopias fortsatta arbete som en samhällsnyttig aktör?

Najat: Grattis till 20 år! Det finns massa behov av att fortsätta jobba för samhällsnytta! Ni ska såklart fortsätta stötta med lokaler och coachning. Det är ett sätt att demokratisera och skapa möjligheter till socialt entreprenörskap.

Sandra: Fortsätt ställa frågor som: Hur kan vi stötta samhällsutvecklingen? Hur kan vi som aktör stötta lokala krafter? Hur kan vi positionera oss och möjliggöra? Jag upplever att hela Subtopia är en stor och viktig möjliggörare.

Agnes: Jag hoppas Subtopia fortsätter vara kaxiga! Med 20 års erfarenhet så har man råd att ta nya och modiga grepp för att pusha samhällsutvecklingen. Man kan verkligen vara nyskapande! Subtopia är fantastiskt och jag hoppas de får i uppdrag att fortsätta prova nya idéer.

Krister: Det som gör Subtopia unikt är det är en plats för alla. Oavsett om du är ett barn som vill lära dig dansa, en skådespelare som vill starta eget, ett storbolag som spelar in reklamfilm eller en lokalförening som vill anordna en konsert. Subtopia ska fortsätta bidra med positivitet och kreativitet till Botkyrka. Det är det allra viktigaste, att skapa möjligheter och upplevelser för botkyrkaborna.

Kristina: Vi verkar på en plats som av vissa titulerats som en no go-zon. Vi visar på att det finns annat här och det faktum att det händer olika evenemang i det här området skapar en rörelse i Stockholm som kanske inte hade skett annars. Människor kommer hit för att uppleva någonting, en kulturupplevelse eller något positivt som ger energi på en plats som de kanske inte hade vistats på annars. Det finns ett värde i det. Att bryta de gränser som finns i Stockholm som stad.

1 Av Subtopias totala intäkter 2021 var 67,13% uppdragsersättning från kommunen. Uppdragsersättning innebär att kommunen köper olika tjänster av Subtopia, det kan t.ex. handla om att tillhandahålla företagsstöd genom inkubatorn eller att presentera cirkusföreställningar. Subtopia får inga bidrag från kommunen men däremot betalt för att leverera olika tjänster. Utöver uppdragsersättningen så var 4,71% av intäkterna bidrag och 28,4% pengar som Subtopia tjänat in själva genom bl.a. uthyrning av lokaler.
2 Nuvarande uppdragsavtal gäller från januari 2022 till december 2025.
3Sociala näringar kännetecknas av samhällsnyttan som den främsta drivkraften. Den gemensamma drivkraften är att skapa lösningar på samhällsutmaningar och affärsidén är ett verktyg för att skapa samhällsnytta.

Krister Kalte
Krister Kalte
VD för Upplev Botkyrka AB, ett kommunalt bolag som innefattar Subtopia, Hågelbyparken och Lida friluftsgård.
Kristina Hagos
Chef för Subtopias arrangemangsavdelning.
Agnes Fischer
Grundare och delägare av Boodla. Utbildad arkitekt.
Najat Abbas
Verksamhetschef på The Good Talents.
Sandra Kinnaman Nordström
Medgrundare av the The Good Talents.
Subtopia 20 år

Du läser just nu en artikel ur en artikelserie som släpps i samband med Subtopias 20-årsjubileum. Vi vandrar genom historien från Kulturhuset Rotemannen till det som idag är Subtopia.

Fler artiklar